martes, 19 de abril de 2022

ESTE JUEVES PLENO ORDINARIO

 


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 21, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. És ja el segon ple presencial, i amb assistència de públic, que es convoca des que va començar la pandèmia, fa més de dos anys.

La sessió començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja, i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming. http://calafell.tv/calafell-tv-directe/

L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació acta anterior: Ple2022/3 ordinari 15/03/2022.
 2. Proposta de rectificació d’error material a l’acord del ple de data 16 de desembre de 2021, proposta de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
 3. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2022/1327, de data 6 de març de 2022, de resolució de discrepància i aixecament d’objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal, respecte a l’aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell, després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.
 4. Proposta de ratificació de l’acord de la junta de govern local de 21 de març de 2022 de constitució d’una comissió política i tècnica d’estudi per a la tramitació i aprovació de l’expedient del canvi de forma de gestió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram al municipi de Calafell
 5. Proposta d’aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors per duplicitat.
 6. Aprovació inicial de les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l’Ajuntament de Calafell.
 7. Aprovació inicial del pla de gestió, planificació, manteniment i recuperació del sistema de platja, accessos i entorns de la platja de de Calafell.
 8. Pla estratègic Calafell 2030 i agenda urbana Calafell 2030.
 9. Aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest Ajuntament i l’Ajuntament de Castellet i la Gornal.
 10. Donar compte de l’acord de la junta de govern local de data 9 de desembre de 2021, d’aprovació de la incorporació d’una bonificació del percentatge del 33% a les famílies monoparentals que gaudeixin del servei de les llars d’infants municipals, a l’apartat de descomptes de l’article número 4.8.1, escoles bressol municipals, de l’ordenança fiscal 4.8, reguladora dels preus públics per a serveis de cultura i ensenyament, així com eliminar en el títol I, en l’apartat descomptes, la referència al curs 2015-2016.
 11. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 1021 a la 1900 de l’any 2022.
 12. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 10 a la 14 de l’any 2022.
 13. Precs i preguntes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario