martes, 7 de febrero de 2023

ESTE JUEVES DÍA 9, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebra dijous vinent, dia 9, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:
 1. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2022/18 extraordinari amb urgència 29/12/2022
  2. 1.Ple2023/1 ordinari 12/01/2023
 2. Modificació de l'acord de creació del comitè d'ètica de l'Ajuntament de Calafell
 3. Rectificació de la declaració institucional de lluita contra el frau
 4. Modificació del pla d'integritat de l'Ajuntament de Calafell
 5. Proposta de declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal del carrer Duesaigües, 24 de Calafell
 6. Proposta de declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal del carrer Altafulla, número 30 de Calafell
 7. Resolució estimant el recurs de reposició contra l'acord de ple denegant la bonificació d'ICIO en relació amb la comunicació prèvia d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a la finca del c. Miramar, 33 de Calafell
 8. Bonificacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Diferents expedients. Exp. 12736/2022
 9. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Diferents expedients. Exp. 12937/2022
 10. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Diferents expedients anys 2021 i 2022
 11. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 2022/7301, de data 20 d'octubre, de resolució de discrepàncies i aixecament de les objeccions suspensives Plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de gestoria i del servei d'assessorament i suport jurídic per a l'Ajuntament de Calafell
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 1 a la 536 de l'any 2023
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 2 a la 5 de l'any 2023
 14. Precs i preguntes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario