jueves, 18 de mayo de 2023

ESTE JUEVES PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous, 18 de maig, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. Serà a les 17 hores a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació d'actes anteriors
  1. 1. Ple2023/6 ordinari 20/04/202 1.2. Ple2023/7 extraordinari amb urgència 03/05/2023
 2. Proposta per aprovar l'actualització de l'inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Calafell dels anys 2020 a 2022
 3. Aprovació del conveni transaccional de solució del recurs contenciós administratiu 432/2023 interposat per la Sra. María José Montes Solís
 4. Proposta d'aprovació inicial del reglament regulador del fons de productivitat
 5. Proposta d'acord sobre la modificació núm. 01/2023 de l'actual plantilla del personal de l'Ajuntament de Calafell
 6. Proposta de modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell
 7. Proposta expedient 5546/2023 de modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 8. Proposta de revocació total i parcial de subvencions concedides en el marc de la 2a convocatòria de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades econòmicament per les conseqüències de La covid-19
 9. Proposta de modificació dels saldos inicials i anul·lació de drets reconeguts d'exercicis anteriors
 10. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al primer trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/01/2023 al 31/03/2023
 11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/01/2023 al 31/03/2023
 12. Donar compte de l'informe anual sobre el compliment en matèria de morositat de l'exercici 2022
 13. Donar compte de l'informe anual sobre el control de l'existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l'exercici 2022
 14. Donar compte de l'informe de resum anual sobre el control intern 2022
 15. Donar compte de l'informe d'execució trimestral de 2023 – 1er trimestre
 16. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2022 de l'Ajuntament de Calafell
 17. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 2461 a la 3096 de l'any 2023
 18. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 16 a la 19 de l'any 2023
 19. Precs i preguntes

No hay comentarios:

Publicar un comentario