jueves, 23 de noviembre de 2023

MAÑANA, PLENO ORDINARIO


L’ordre del dia és el següent:
 1. Aprovació de l’acta anterior. PLE 2023/15 ordinari 27/10/2023.
 2. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Calafell (PMUS), per als anys 2024-2029.
 3. Modificació, per ampliació, del capital social de la societat municipal de serveis a Calafell, Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA) i, en conseqüència, modificació de l’article 5 dels estatuts societaris.
 4. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l'inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 5. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2022 (expedient 8622/2023)
 6. Donar compte del decret 2023-7660 corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2022.
 7. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2023-3r trimestre.
 8. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 9. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 10. Moció que presenta el grup municipal del Partit Populr per a què l’Ajuntament de Calafell i l’empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l’atenció al ciutadà.
 11. Moció per a instar, amb caràcter d’urgència, al govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l’Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d’estiu 2023.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 7061 a la 7860 de l’any 2023.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 42 a la 46 de l’any 2023.
 14. Precs i preguntes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario